<>

Lễ Giáng Sinh

Thân mời quí vị và các bạn tham dự:

Lễ Thương Khó: 03-25-2016
7:30 PM

Lễ Phục Sinh 03-27-2016
Lễ Rạng Đông: 6:30 AM
Lễ Thờ Phượng: 9:30 AM

Thân chào


Chủ nhật:
Thờ Phượng Tiếng Việt: 9:30am + Trường Chủ Nhật: 11:15am
Thờ Phượng Tiếng Anh: 11:15 am + Trường Chủ Nhật: 10:00 am

Hội Thánh Tin Lành Kirkwood là một hội thánh cộng đồng chú trọng đến nhiệm vụ Chúa Giê Su đã ban: Môn Đồ Hóa, Chứng Đạo và Lập Hội Thánh. Chúng tôi mong rằng bạn sẽ gia nhập với chúng tôi, một hội thánh đầy tình yêu cho gia đình và bạn bè cùng lớn lên trong Chúa. Xin dùng trang web này để tìm hiểu thêm về các ban ngành tại hội thánh.