Mục Sư

Pastor – David Tan Mai

pastor-maiMục sư David Tấn Mai bắt đầu đi nhà thờ khi ông độ khoảng sáu tuổi. Điều này không có nghĩa ông sinh trưởng trong một gia đình con cái Chúa. Bác của MS Tấn là một con cái Chúa và ông chính là người đã dẫn mục sư Tấn đến nhà Chúa. Ông cũng là người đầu tiên tin nhận Chúa trong gia đình ông. Bời ân điển và lòng nhân từ của Chúa một thời gian sau cha mẹ ông và bốn anh em của ông cũng đã tiếp nhận Chúa.
Ông luôn là một Tín đồ năng động từ khi ông chỉ là một thiếu nhi. Ông cũng nóng cháy trong việc hướng dẫn lớp Kinh Thánh, chăm sóc, chứng đạo, và những mục vụ khác trong nhà Chúa từ khi ông chỉ vào lứa tuổi thiếu niên.
Ông được kêu gọi vào trường Thần học tại Southwestern Baptist Theological Seminary trong khi ông đang làm việc của một kỹ sư hóa chất trong thời gian khoảng 5 năm. Tuy nhiên, sau khi đã học trong viện Thần học được hai khóa học thì ông đã quyết định học trọn thời gian và hầu việc Chúa trọn thời gian tại Hội Thánh Báp-tít Việt Nam Houston với vài trò là một mục sư cho thiếu niên.
Vào năm 2005 khi ông đã học xong chương trình thần học với văn bằng Thạc sĩ thần học và Kinh Thánh ngôn ngữ học tại viện Thần học, Chúa kêu gọi ông mở Hội Thánh mới với hai gia đình vào năm 2006 trong vùng Houston. Bởi ân điển Chúa ban cho, Hội Thánh đã phát triễn hơn 300 tín đồ đến ngày nay. Một lần nữa Chúa đã ban phước và mở đường cho mục sư Tấn có cơ hội trở lại trường vào năm 2011 để học Tiến sĩ Cơ đốc giáo dục tại trường Southwestern Baptist Theological Seminary và ông đã xong trong năm 2016. Ông đang hầu việc Chúa với vai trò mục sư quản nhiệm tại HTTL Kirkwood, Houston, Texas.


Pastor – Thanh Vo

pastor-thanh

Brief Biography to be completed